Nhằm cụ thể hóa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, mới đây, Cục quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc giáo viên các ...